Welkom

MEDEDELINGEN KERKDIENSTEN EN MEDITATIES
VANAF D.V. ZONDAG 29 MAART

Opnieuw zijn door het kabinet de maatregelen t.a.v. het coronavirus aangescherpt. Om besmetting te voorkomen is ons dringend geadviseerd om met zo min mogelijk mensen samen te komen en evt. diensten uit te stellen. Vandaar dat we als kerkenraad, vanwege de nood van de omstandigheden, het volgende hebben besloten:

-  De kerkdiensten die we nog willen houden zijn niet meer toegankelijk
voor de gemeente.
-  Er worden nu twee diensten gehouden, om 10.00 uur en 18.00 uur.
-  Bij de diensten zijn alleen de dominee, ouderling van dienst, diaken,
koster en organist aanwezig.
-  Op de woensdagavonden houdt de dominee een meditatie om 19.30 uur.
-  De diensten en de meditatie worden uitgezonden via de kerktelefoon,
scanner en internet (via het wachtwoord).

Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord in de kerk en thuis. Het mocht ons brengen bij de oorzaak en oorsprong: de zonde. Dat schuld en nood mag uitdrijven in deze ernstvolle tijden naar Gods genadetroon. Dat we het van de Heere zouden verwachten met de dichter van Psalm 46: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

---------------------------------------------------------------------

Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel. (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie www.gergeminfo.nl).

----------------------------------------------------------------------